فرم درخواست برگزاری کارگاه
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 عنوان کارگاه / سمینار
2 نام و نام خانوادگی مسئول برگزار کننده
3 تلفن تماس مسئول برگزار کننده
4 ایمیل مسئول برگزار کننده
5 تخصص مسئول برگزار کننده
6 رتبه دانشگاهی مسئول برگزار کننده
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
استاد
دانشیار
استادیار
سایر اعضاء
7 مرکز یا دانشکده محل خدمت مسئول برگزار کننده
8 نام اعضای کمیته اجرایی کارگاه
9 گروه هدف کارگاه
10 تاریخ شروع کارگاه

تاریخ شمسى:

11 تاریخ پایان کارگاه

تاریخ شمسى:

12 ساعت شروع کارگاه
13 ساعت پایان کارگاه
14 تعداد روز برگزاری کارگاه
15 تعداد ساعت برگزاری کارگاه در هر روز
16 مکان برگزاری کارگاه
17 هزینه دریافتی از هر نفر
18 آیا کارگاه دارای امتیاز بازآموزی می باشد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
19 فایل برنامه تفضیلی کارگاه / سمینار
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.